Indica en qué idioma quieres navegar por nuestra web.
Indica en quin idioma vols navegar per la nostra web.
Specify your preferred language for browsing our website.
Indiquez dans quelle langue vous souhaitez naviguer sur notre site.

Condicions pagament fraccionat Club Magic Ski

L’adquisició del Club Màgic Ski Temporada mitjançant la modalitat de pagament fraccionat suposa els desemborsaments següents, a càrrec de l’Adquirent i a favor de la societat NEVASA:

  1. Una primera quota, del 40% de l’import total de la compra del Club Màgic Ski Temporada, que s’abonarà en el moment de la compra en línia del producte.
  2. Un segon pagament, del 40% del total de la compra, que s’abonarà el 12 de desembre de 2022.
  3. Un tercer pagament, del 20% del total de la compra restant, que s’abonarà el 9 de gener de 2023.

El fraccionament del pagament del Club Màgic Ski no generarà interessos, si s’atenen les quotes al seu venciment.

L’import corresponent a la quota del primer pagament, del 40% del total de la compra, es percebrà mitjançant un càrrec a la targeta bancària de l’Adquirent. Els imports corresponents a les dues quotes següents, del 40% i 20% cadascuna, es carregaran al compte associat a la targeta de crèdit indicada per l’Adquirent durant el procés de compra en línia del Màgic Ski Temporada.

Important: Només s'acceptaran pagament fraccionat en compres realitzades abans del 30 de novembre de 2022.